Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2020/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 56

Asianro 10044/10.02.03/2017

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Y-Säätiö / M2-kodit Oy / Päiväranta 297-20-10-5 ja 6

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

                                                         

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa pienkerrostalon ja rivitalon rakentaminen purettavien rivitalojen ja myymälän paikalle. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                       Suunnittelualue sijaitsee Päivärannassa moottoritien länsipuolella osoitteessa Metsäkummuntie 18.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille Y-Säätiö/M2-kodit Oy:n hakemuksesta 22.12.2017.

 

Kaavatyö sisältyy vuosien 2019 ja 2020 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoituksen työohjelmiin. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 26.8.2019.

 

Kaavoitustilanne                             Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Asemakaavassa suunnittelualue rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialuetta (AR).

 

Nykyinen tilanne                            Tontilla 20-10-6 on kolme vuonna 1969 valmistunutta rivitaloa. Tontilla 20-10-5 on vuonna 1969 valmistunut myymälärakennus. Rakennusten yhteen laskettu kerrosala 1 600 k-m².

                                                         

Maanomistus                                  Kaava-alue on Kuopion kaupungin omistuksessa ja vuokrattu kaavamuutoksen hakijalle.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontti 20-10-7 on kaavoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR).

 

Asemakaavanmuutoksella osoitetaan rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä rakennuskohtaisesti. Rakennusoikeus tontilla 20-10-7 on yhteensä 2 700 k-m² (aluetehokkuus e=0,41). Rivitalon kerrosluku on II ja pienkerrostalon III.

 

Autopaikkamääräys on 1,1 autopaikkaa asuntoa kohti (1,1 ap/as) ja vieraspaikkamääräys on tämän lisäksi yksi vierasautopaikka 10 asuntoa kohti (1 vap/10 as). Polkupyöräpaikkamääräys on yksi polkupyöräpaikka 30 asuntokerrosalaneliömetriä kohden (1 pp/30 Am²).

                                                                                                                                                

Käsittelyvaiheet                              Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 22.5.2019. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 27.5.–14.6.2019. Aineistosta on jätetty nähtävänäoloaikana kaksi mielipidettä. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 6.6.2011.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 4.9.2019. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 9.9.–11.10.2019 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 30.9.2019. Valmisteluaineistosta on saatu yksi lausunto ja neljä mielipidettä. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

                                                                                      

Jatkotoimenpiteet                          Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

                                                                                                                   

Hyväksyvä viranomainen             Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kaavamuutos parantaa alueen elinvoimaisuutta parantamalla asuntotarjontaa ja tuomalla lisää käyttäjiä alueen nykyisille palveluille. Hanke tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja tukeutuu olemassa oleviin liikenneyhteyksiin ja kunnallistekniikkaan toteuttaen näin kaupungin ilmastopoliittisia tavoitteita.

 

Hankkeella on vaikutuksia alueen kaupunkikuvaan, koska toteutuessaan suunnittelualueen rakentamiskorkeus kasvaa. Tapahtuvaa muutosta on kompensoitu avarammalla ympäristöllä.

 

Lapsivaikutukset ovat positiivisia, koska asuinrakentaminen muodostuu lähelle lähiliikunta-aluetta sekä uutta päiväkotia ja ala-astetta.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 20. kaupunginosan (Päiväranta) korttelin 10 tontin 7 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

3

10044/2017 Meluselvitys, Liite 6

 

4

10044/2017 Poistokartta, ote ajantasa-asemakaavasta, Liite 4

 

5

10044/2017 Rakennusinventointi, Liite 10

 

6

10044/2017 Rakennustapaohje, Liite 9

 

7

10044/2017 Tonttijakokartta, Liite 11

 

8

10044/2017 Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Liite 3

 

9

10044/2017 Valmisteluvaiheesta saadut mielipiteet vastineineen, Liite 8

 

10

10044/2017 Verkostokartat, Liite 5

 

11

10044/2017 Vireilletulovaiheesta saadut mielipiteet vastineineen, Liite 7

 

12

10044/2017 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaava määräykset, liite 2

 

13

10044/2017 Asemakaavan seurantalomake, Liite 1

 

14

10044/2017 Kaavaselostus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Roope Ruhanen

puh. +358 44 718 5096

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kaavoitusinsinööri Roope Ruhanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa