Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 201

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 201

Asianro 7385/10.00.02.01/2020

 

 

Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus / Finnpulp Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kaupunginhallitus hyväksyi aiemman Finnpulp Oy:n kanssa teollisuustontista tehdyn esisopimuksen 21.3.2016 § 16. Kyseisen esisopimuksen voimassa ollessa Finnpulp Oy ei saanut tarvittavia viranomaislupia biotuotetehdashankettaan varten.

 

Finnpulp Oy:n kanssa on neuvoteltu tehdastontista uusi esisopimusluonnos, jota esitetään kaupunkirakennelautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Esisopimusluonnos perustuu suurelta osin vuonna 2016 hyväksytyn esisopimuksen mukaisiin ehtoihin. Kohteena on Sorsasalon kaupunginosassa sijaitseva tontti 297-22-21-12, jota koskeva biotuotetehtaan rakentamisen mahdollistava asemakaava on tullut voimaan 19.1.2018. Tontin pinta-ala on 893 372 m². Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Tontin sijainti opaskartalla.

 

Tontti ajantasa-asemakaavan kartalla.

 

Neuvoteltu esisopimus mahdollistaa Finnpulp Oy:n jatkoselvitykset hankkeensa suhteen ja tarvittavien viranomaislupien hakemisen. Esisopimus on aluksi voimassa kaksi vuotta. Esisopimusta jatketaan neljällä vuodella, jos Finnpulp Oy ensimmäisen kahden vuoden aikana jättää tarvittavat lupahakemukset toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Esisopimusluonnoksen mukaan tontti luovutetaan aluksi vuokraamalla, jos Finnpulp Oy saa tarvittavat viranomaisluvat ja päättää käynnistää rakentamisen. Rakentamisen käynnistyttyä on tarkoitus tehdä tontista kiinteistökauppa, josta myös sovitaan esisopimuksessa. Hankkeen käynnistymisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös rasitesopimus, joka mahdollistaisi järviveden ottamiseen liittyvän johdon sijoittamisen kaupungin omistukseen ja hallintaan liittyvälle maalle. Esisopimusluonnos sisältää lopullisista sopimuksista mallit, joiden mukaan lopulliset sopimukset on tarkoitus tehdä.

 

Toteutuessaan tehdashanke edellyttää Sorsasaloon liikenteellisiä järjestelyjä. Sopimusluonnoksen mukaan Finnpulp Oy maksaa liikennejärjestelyistä kaupungille aiheutuvat välittömät kustannukset. Kustannuksista neuvotellaan erillinen sopimus ja sopimusluonnoksen mukaan kustannuksiin pyritään yhteistyössä saamaan myös ulkopuolista rahoitusta.

 

Tontin vuosivuokra 130 000 euroa ja myyntihinta 2 350 000 euroa perustuvat tontista hankittuun kiinteistöarviolausuntoon (Suomen toimitila-asiantuntijat Oy 11.9.2020). Vuokra ja hinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Esisopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus edellä mainitun ensimmäisen kahden vuoden määräajan jälkeen esisopimusta jatkettaessa tarkistaa vuokraa ja myyntihintaa ulkopuolisen arviolausunnon perusteella.

 

Lopullisten sopimusten tekemisen edellytyksenä on, että Finnpulp Oy saa tarvittavat viranomaisluvat hankkeelleen ja päättää rakentamisen käynnistämisestä. Esisopimuksella sovitaan etukäteen vain maan luovuttamisesta ja johtorasitteesta eikä esisopimuksella oteta kantaa tai ratkaista mitään tehtaan viranomaislupa-asioita. Kaupunkirakennelautakunnalle ja kaupunginhallitukselle esitettävä esisopimus liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Tehdashanke on Kuopion kaupungille elinkeinopoliittisesti merkittävä. Tehtaan vaikutukset arvioidaan tehdasta koskevien viranomaislupahakemusten käsittelyn yhteydessä.

 

 

Lisätietoja antaa elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen puh. 044 718 2085.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

1          Kaupunki tekee Finnpulp Oy:n kanssa esityslistan liitteenä olevan luonnoksen mukaisen esisopimuksen tontista 297-22-21-12.

2          Esisopimukseen ja lopullisiin sopimuksiin saadaan tehdä tarvittavia teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia kansliatoimenpitein.

3          Esisopimus ja sen perusteella tehtävät lopulliset sopimukset saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.

4          Kiinteistöjohtaja oikeutetaan päättämään tarvittaessa esisopimuksen kohdassa 6 tarkoitetusta tontin vuokran ja hinnan tarkistuksesta.

5          Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

11

7385/2020 Finnpulp_esisopimusluonnos

 

12

7385/2020 Maanvuokrasopimusmalli

 

13

7385/2020 Kauppakirjamalli

 

14

7385/2020 Rasitesopimusmalli

 

15

7385/2020 Kartat

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Varapuheenjohtaja Matti Sariola esitti, että Kuopion kaupunki ei tee teollisuustonttia 297-22-21-12 koskevaa esisopimusta Finnpulp Oy:n kanssa.

 

Perusteluna Matti Sariola esitti seuraavaa: ”Joulukuussa 2019 korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Finnpulp Oy:n havusellutehtaan ympäristöluvan sen mittavien vesistöpäästöjen vuoksi, jonka myötä myös Finnpulp Oy:n ja Kuopion kaupungin välinen sopimus tehtaalle varatusta tontista raukesi. KHO:n päätös korosti, että ympäristöä kuormittavan toiminnan mittakaava ja sijoituspaikka tulee sovittaa ympäristön kantokykyyn. Sorsasalo on havusellutehtaan sijoituspaikaksi yksinkertaisesti väärä, kun otetaan huomioon Kallaveden ekologisen tilan heikentyvä kehitys viime vuosina ja järveen jo nykyisellään kohdistuva kokonaiskuormitus. Päätöksen perusteella Kallaveden kapasiteetti vastaanottaa rehevöittäviä päästöjä on jo käytetty. Kallavedellä on uhka rehevöityä entisestään jo ilman minkään kokoisen sellutehtaan rakentamistakin, koska ilmastonmuutoksen aiheuttama valunnan lisääntyminen lisää järveen kohdistuvaa ravinnekuormaa. Järveä ei siis ole mahdollista kuormittaa enempää ilman, että vesistön tila heikkenee liikaa.

 

Tonttisopimuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita, koska tehdashanke ei ole toteutettavissa ympäristön kannalta kestävällä tavalla – tämä on KHO:n päätöksen sisältö tiivistetysti. Pohjaesityksessä ei myöskään ole riittävästi tietoa Finnpulp Oy:n uusien suunnitelmien sisällöstä päätöksenteon tueksi. Esimerkiksi suunniteltavan tehdashankkeen koosta/tuotantokapasiteetista ei ole tietoa.

 

On selvää, ettei sopimusta voi tehdä ilman tällaisia keskeisiä tietoja. Sorsasalo on logistisesti erinomaisella sijainnilla ja yritystontteina alue olisi varmasti haluttu myös muuhunkin toimintaan. Alun perin aluetta suunniteltiin PK-yritysten käyttöön. Laatimalla tonttisopimus Finnpulp Oy:n kanssa estettäisiin alueen muu kehittäminen ja pidettäisiin alueen asukkaita epätietoisuudessa tarpeettomasti useita vuosia.”

 

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa