Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 146

Asianro 5914/10.03.01.00/2021

 

 

Kumpusaarentie (Teollisuuskatu 6 ja 9 kohdalla) katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                              Suunnitelma koskee Kumpusaarentien uutta vasemmalle kääntyvien kaistaa Tasavallankadun yritysalueen asemakaavaluonnoksen mukaisten tonttien 56/3-4 kohdalle (Teollisuuskatu 6 ja 9). Nähtäville asetettava katuosuus sijaitsee Haapaniemen (08) kaupunginosassa.

 

Lähtökohdat                                    Tasavallankadun alueen voimassa oleva asemakaava on vanhentunut ja alueelle laaditaan parhaillaan uutta asemakaavaa, joka on tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Asemakaava on tavoitteena saada lainvoimaiseksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tasavallankadun ja Kumpusaarentien välinen alue on nykyisin yleisilmeeltään epäsiisti ja hoitamaton ja alue on ollut pitkään vajaakäyttöisessä tilassa. Uuden asemakaavan myötä kaksi kaupan alan isoa toimijaa on nyt kiinnostunut sijoittumaan alueelle.

 

Tulevat toimijat ovat aikatauluttaneet yritystonttien rakentamisen aloittamisen kevääksi 2022. Työmaaliikenne tonteille on tarkoitus hoitaa Kumpusaarentien suunnasta. Hankkeesta aiheutuvat muutokset Kumpusaarentielle on näin ollen rakennettava valmiiksi syksyllä 2021.

 

Kumpusaarentien katu-, vesi- ja rata-alueet sekä ympäröivät tontit ovat kauttaaltaan kaupungin maanomistuksessa. Kumpusaarentielle katusuunnitelmaluonnoksessa esitetyt muutokset sijoittuvat nykyiselle Kumpusaarentien katualueelle, johon ei tule laadittavassa asemakaavassa muutoksia. Esitetyt muutokset voidaan näin ollen hyväksyä nykyisen asemakaavan pohjalta.

 

Katusuunnitelmassa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Kumpusaarentie on nykyinen kokonaisuudessaan noin 2.5 km pitkä alueellinen pääkatu, joka johtaa Leväsentieltä kohti Kumpusaaren syväsatamaa ja voimalaitosaluetta.

 

Asemakaavaluonnoksen mahdollistama maankäyttö edellyttää Kumpusaarentielle uuden 3.25 m:ä leveän vasemmalle kääntyvienkaistan, joka johtaa kahden uuden yritystontin yhteiseen ajoliittymään. Yritystonttien huoltoliikenne hoidetaan liittymän kautta Kumpusaarentien suunnasta. Vasemmalle kääntymässä oleva, noin 35 metrinen rekka-auto ei tuki Kumpusaarentien suoraan menevää liikennettä, vaan mahtuu kokonaisuudessaan kääntyvien kaistalle. Asemakaavaa varten kesällä 2020 laaditun liikenneselvityksen mukaan liittymä saadaan toimimaan hyvin erillisen lisäkaistan avulla. Uuden kaistan alle jäävä suojatiekeskisaareke siirretään ajoneuvoliittymän itäpuolelle.

 

Yhteinen ajoliittymä viedään Kumpusaarentieltä ratavarauksen yli sekä erillinen yksisuuntaisen liikenteen Kumpusaarentien suuntaan mahdollistava ajoliittymä Teollisuuskatu 6:n eteläkulmasta. Jos Kumpusaareen vievä raide rakennetaan uudelleen, tulee tonttiliittymien turvallisuus varmistaa teknisin laittein. Ajoliittymien ja niillä mahdollisesti olevan tasoylikäytävien kunnossapito kuuluu tonttien haltijoiden vastuulle.

 

Asemakaavaluonnoksen mukaisten yritystonttien (Teollisuuskatu 6 ja Teollisuuskatu 9) välissä on nykyisin yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka oli ennen Kumpusaarentien rakentamista pääyhteys Särkiniemen, Leväsen, Jynkän ja Petosen alueilta kohti keskustaa. Yhteyden merkitys on nykyisin kuitenkin vähentynyt merkittävästi, kun Siikalahden rantaan on Kumpusaarentien rakentamisen yhteydessä toteutettu yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, ja kun Leipäniemen entinen ponttonisilta on korvattu kiinteällä, talvikunnossapidettävällä sillalla. Asemakaavamuutoksen yhteydessä vähäiselle käytölle jäänyt yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie yleisenä väylänä poistetaan. Kulkuyhteys Kumpusaarentien eteläreunan kevyen liikenteen väylältä tonteille säilytetään.

 

Kumpusaarentien ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välisellä viheralueella sijaitsevaa nykyistä betonista melukaidetta jatketaan uudelle suojatiesaarekkeelle saakka.

 

Tasaus ja kuivatus                          Kumpusaarentien nykyiseen korkeusasemaan ja kuivatukseen ei tule muutoksia.

 

Hulevesijärjestelmät                      Asemakaavaluonnoksen mukaisten yritystonttien (Teollisuuskatu 6 ja Teollisuuskatu 9) rajalle rakennetaan uusi dn 600 - 800 hulevesiviemäri Teollisuuskadun, Huuhanmäen alikulkukäytävän, Tasavallankadun ja tonttien hulevesien johtamista varten. Rakennettava hulevesiviemäri purkaa hulevedet Kumpusaarentien alitse Siikalahteen.

 

Pintamateriaalit, valaistus, kalusteet ja kasvillisuus

 

Rakentaminen ei aiheuta muutoksia Kumpusaarentien nykyisiin pintamateriaaleihin, valaistukseen ja kalusteisiin. Uuden suojatien ja hulevesiviemärin rakentaminen Kumpusaarentien alitse aiheuttaa nykyisten katupuiden sijainteihin muutoksia, jonka seurauksena puut ryhmitellään uudelleen. Muilta osin rakentamisalue viimeistellään nykyistä vastaavaan kuntoon.

 

 

Esteettömyys                                  Suunnittelualueen suojatiet on suunniteltu esteettömiksi.

                                                         

Kunnossapitoluokka                      Kumpusaarentie on kunnossapitoluokassa I.

 

Kustannukset ja aikataulu

                            

Hankkeen kokonaiskustannusennuste on n. 240 000 € (alv. 0 %)

 

Kustannusarvio sisältää katurakenteiden ja hulevesiviemärin rakennuskustannukset.

 

Rakentaminen aloitetaan tämän hetkisen tiedon mukaan syksyllä 2021.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelusta on kerrottu 9.6.2021 Tasavallankadun asemakaavan etäyleisötilaisuudessa. Erillistä yleisötilaisuutta ei hankkeen osalta järjestetä.

 

Vaikutusten arviointi                     Ilmaston kannalta hanke on neutraali. Alueen saavutettavuus ja turvallisuusnäkökohdat pyritään ottamaan huomioon kattavasti, jotta liikkuminen olisi kaikilla käyttäjäryhmillä mahdollisimman tasapuolista. Koko asemakaavaluonnoksen mukaisen hankealueen suunnittelussa on panostettu alueen jalankulun, pyöräilyn, autoilun ja joukkoliikenteen toimivuuteen sekä kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Rakentamisen aikainen toiminta haittaa joiltain osin liikennöintiä, mutta ei poikkea tavanomaisesta kaupunkirakentamisesta. Yritysvaikutuksiltaan koko kaavamuutoshanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa monipuolistamalla ja lisäämällä alueen yritystonttitarjontaa ja mahdollistaa kaupan suuryksikköjen sijoittumisen hyvien liikenneyhteyksien ääreen. Hankekokonaisuus tuo alueelle merkittävän määrän uusia palveluja ja työpaikkoja.

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

33

5914/2021 Liite sijaintikartta

 

34

5914/2021 KS_0113_as_poi_Kumpusaarentie

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mikko Niskanen

puh. +358 44 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa