Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2021/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 102

Asianro 579/10.03.00.01/2021

 

 

Oikaisuvaatimus koskien poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua Etelä-Kuopion Kylät ry / Kuopio 297-426-8-168

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

 

Asia                                                   Kuopion kaupungin yleiskaavapäällikön 18.2.2021 antamasta päätöksestä 5 § / 2021 on jätetty 17.3.2021 ja 22.3.2021 päivätyt oikaisuvaatimukset. Päätös koskee poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua, jossa kiinteistölle haetaan lupaa näkötornin rakentamiseksi yleiskaavan mukaiselle luonnonsuojelualueelle. Rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä 297-426-8-168, Puutossalmen kylässä. Päätös on myönteinen. Strateginen maankäyttö on valmistellut oikaisuvaatimuksia koskevan vastineen.

 

Valitusoikeus                                   Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan ao. henkilöillä on valitusoikeus kunnan viranomaisen tekemässä poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa päätöksessä. Oikaisuvaatimus on tehty maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaisen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Vaatimukset                                    Oikaisuvaatimusten jättäjät vaativat yleiskaavapäällikön myönteisen lupapäätöksen kumoamista ja kielteistä päätöstä poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisuun.

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän 17.3.2021 vaatimukset ja perustelut

 

Valituksemme koskee päätöstä myöntää poikkeuslupa näkötornin rakentamiseksi Vanuvuoren luonnonsuojelualueelle.

 

Vanuvuori on yksi Kuopion merkittävimmistä virkistysalueista. Vuoren jylhä, metsäinen profiili näkyy kauas, ja monelle laelle kiivenneelle on pettymys, kun maisemia ei näekään. Näkötornin rakentamisen voisimme hyväksyä, jos Vanuvuori olisi ainoa korkeampi mäki, jolta ihailla Kallaveden järvimaisemia. Näin ei kuitenkaan ole. Kuopion alueella on lukuisia torneja, joista maisemien katselu onnistuu. Vanuvuoren näkötorni ei ole välttämättömyys. Sen puute ei ole este itse luonnosta nauttimiselle, vaikka hanketyöryhmä niin väittää.

 

Etelä-Kuopion Kylät ry perustelee tornin rakentamista myös historiallisilla syillä. Vanuvuorella oli näkötorni jo 1800-luvun lopulla, ja kolmiomittaustorni useita vuosikymmeniä sitten. Silloin Vanuvuori ei ollut luonnonsuojelualue, eikä ihmisillä ollut tarvetta eikä aikaa samoilla luonnossa, kuten nykypäivänä.

 

Näkötornin myötä virkistysalueen kävijämäärä lisääntyisi voimakkaasti. Oletettavissa on, ettei Vanuvuori jäisi pelkästään kuopiolaisten lähivirkistysalueeksi. Sosiaalisessa mediassa tieto uudesta tornista leviäisi tehokkaasti, ja paikalle saapuisi järvimaisemien ihailijoita kauempaakin.

Näkötornin myötä Vanuvuoresta tulisi matkailunähtävyys. Tästä koituisi paineita lisätä aktiviteetteja alueella. Onko tämä oikeaa luonnonsuojelua?

 

Lisääntyneen kävijämäärän autot eivät välttämättä mahtuisi parkkipaikalle, eivätkä kaikki kävijät välitä opaste- ja kieltotauluista. Tornin tuomat lieveilmiöt: lisääntynyt ihmismäärä, ilkivalta, liikenne ym. ovat uhka, joita ei mielestämme ole huomioitu hankkeen suunnitelmissa. Autoliikenne haittaa jo nyt kapeiden ja mutkaisten Koirakaarteen ja Mustalahdentien varrella asuvia, ja tilanne huononee, kun liikenne viisin- kymmenkertaistuu. Myös liikenneonnettomuuksien vaara lisääntyy. Parkkitilojen täyttyessä liikenne saattaisi ohjautua Savikaarteentielle, joka on yksityistie.

 

Lisääntyvä ihmisjoukko toisi mukanaan lieveilmiöitä. Vaikka väki kulkisi merkittyjä polkuja, he jättäisivät silti merkkejä luontoon. Miten alueen kunnossapito ja valvonta hoidetaan? Vanuvuoren metsä on erittäin palonarkaa, ja kaupungin suunnittelema nuotiopaikka laavuineen herättää suurta huolta. Miten huolehditaan siitä, ettei tuli pääse karkaamaan? (vrt Pölhönsaaren laavu) Ilman näkötornia Vanuvuori olisi vähemmän kiinnostava kohde heille, joille makkaranpaisto ja muu ilonpito on tärkeämpää kuin luonnosta nauttiminen.

 

Edellä esittämiemme syiden perusteella pyydämme, että Vanuvuori säilytettäisiin lähivirkistysalueena, eikä lupaa näkötornin rakentamiselle myönnettäisi.

 

Vastine

 

Suunnittelutarveratkaisupäätöksen yhteydessä on edellytetty kaikki sellaiset selvitykset, jotka kaupunki on katsonut tarpeelliseksi maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisen harkinnan tekemiseen. Näkötornin sekä ulkoilureitin suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu sijoittuminen luonnonsuojelualueelle. Hanke on suunniteltu yhteistyössä alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden ja ELY-keskuksen kanssa. Viranomaisyhteistyön ja -lausuntojen perusteella hankkeen ei voida katsoa vaarantavan alueen luontoarvoja tai muutoin vaikeuttavan luonnonympäristön arvojen säilyttämistä. Selkeästi merkitty ja hyväkuntoinen ulkoilureitti edesauttaa alueen kulutuksen kohdistumista merkityille alueille, suojaten ympäröivää suojelualuetta. Hankkeen yhteydessä toteutetaan pysäköintialue, joka palvellee ulkoilureitin käyttöä. Kaupunki on suurin omistaja ulkoilureitille johtavalla yksityistiellä ja on sitoutunut lisäämään yksityistien kunnossapito-osuuttaan kävijämäärien mukaisesti. Tämä mahdollistaa yksityistien turvallisuuden parantamisen ja pysäköintialueen laajentamisen, mikäli kävijämäärät nousevat ennakoitua suuremmiksi.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän 22.3.2021 vaatimukset ja perustelut

 

1.       Yleistä

 

Hankkeen suunnittelu on puutteellinen sen infrastruktuurin osalta. Tämä vaikuttaa merkittävästi kaikkiin Mustalahdentiellä ja Koirakaarteella vakituisesti asuviin henkilöihin ja heidän jokapäiväisiin toimintoihinsa alueella.

 

 

Vastine

 

Suunnittelutarveratkaisupäätöksen yhteydessä on edellytetty kaikki sellaiset selvitykset, jotka kaupunki on katsonut tarpeelliseksi maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisen harkinnan tekemiseen. Liikenteellisten vaikutusten ei ole arvioitu olevan niin merkittäviä, että ne vaatisivat tarkempaa suunnittelua. Näkötorni sijoittuu lähimmillään n. 500 metrin päähän lähimmästä rakennuspaikasta. Hakemuksen liitteeksi on edellytetty asemapiirroksen ja julkisivupiirrosten lisäksi sovitekuvat maisemallisten vaikutusten arviointia varten. Hakijana toimiva yhdistys on neuvotellut kaupungin maanhallintapalveluiden kanssa pysäköintitilan järjestämisestä yksityistien varteen, sekä alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa tornille johtavan ulkoilureitin parantamisesta luonnonsuojelualueella. Kaupunki on suurin omistaja ulkoilureitille johtavalla yksityistiellä. Kaupunki on lisäksi sitoutunut lisäämään kunnossapito-osuuttaan kävijämäärien mukaisesti. Kaupunki katsoo, että hankkeeseen on tehty riittävät selvitykset infrastruktuurin ja ympäristövaikutusten osalta ja MRL 137 §:ssä säädetyt erityiset ehdot rakennusluvan myöntämiselle täyttyvät.

 

 

2.       Kuuleminen ennen päätöksen tekoa

 

 

2.1 Vaatimus

 

Kuuleminen tulee tehdä MRL 173§2n mukaisesti

 

 

2.2 Perustelu

 

Naapureiden kuuleminen on tehty MRL 173 §:n vastaisesti. Tässä tilanteessa naapurilla tarkoitetaan niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tässä hankkeen vaikutuspiiri ei rajaudu vain itse näköalatornin viereisiin kiinteistöihin, vaan vähintään kaikkiin kiinteistöihin, joiden yksityistien käyttöön ja jätehuoltoon hanke vaikuttaa.

Hankkeen vaikutuspiirissä asuu vakituisesti vain kourallinen ihmisiä. Koska kuultavien piiri on niin pieni, Kuopion kaupungin olisi tullut kuulla heistä kaikkia siten, että tieto päätöksestä olisi toimitettu kaikille alueella vakituisesti asuville kiinteistöjen omistajille.

 

Vastine

 

Kaupunki katsoo, että kuuleminen on suoritettu maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Hakemus kohdistuu 76,4 ha:n kokoiselle kiinteistölle keskelle luonnonsuojelualuetta, n. 500 metrin etäisyydelle lähimmästä rakennuspaikasta. Kaupunki katsoo, että rakennuspaikalla ei ole varsinaisia MRL 173 §:n tarkoittamia naapureita. Johtuen hankkeen laajemmista vaikutuksista, laajempi kuuleminen on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi. Muiden MRL 173 §:n 1 momentissa tarkoitettujen asianosaisten kuulemiseksi hakemuksesta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla, verkkosivuilla sekä paikallisessa lehdessä ja varattu 14 vrk aikaa jättää muistutus hakemuksesta. Päätös on toimitettu tiedoksi kaikille muistutuksen jättäneille. 

 

 

3.       Mustalahdentien ja Koirakaarteen yksityisteiden lisääntyvä käyttö, parkkipaikka

 

 

3.1 Vaatimus

 

Hankkeen työryhmän ja Kuopion kaupungin tulee mitoittaa Mustalahdentien ja Koirakaarteen teiden lisääntyvä käyttö etukäteen ja siten, että se on uskottava ja luotettava alueen yksityistien osakkaille. Kuopion kaupungin tulee varmistua uskottavasti siitä, että tien lisääntyvä käyttö jää Kuopion kaupungin maksettavaksi eikä yksityistiekunnan osakkaiden maksettavaksi. Tätä lisääntyvän käytön kuormittavaa työtä ei tule jättää tiekunnan myöhemmäksi huoleksi päätöksessä ilmaistulla tavalla myöhemmässä vaiheessa tehtäväksi, vaan kaupungin tulee tehdä nämä toimet etukäteen ja siten, että varmistutaan siitä, ettei alueen asukkaille tule minkäänlaisia taloudellisia seuraamuksia tai muuta lisätyötä, ajanhukkaa tai muuta haittaa mahdollisesta hankeryhmän tai Kuopion kaupungin puutteellisesta suunnittelusta. Mikäli toimitaan päätöksessä ilmaistulla tavalla jälkikäteisesti, syntyy riski siitä, että se vaarantaa alueen kiinteistöjen omistajien omaisuuden suojaa ja oikeuksia. Lisäksi Kuopion kaupungin tulee varmistua siitä, että tiet ovat niiden kaikille käyttäjille turvalliset ja että ne eivät aiheuta vaaraa asukkaille esimerkiksi hälytysajoneuvojen estyneenä liikkumisena. Tästä ei ole olemassa valmista suunnitelmaa. Pysäköintiä koskee sama huoli. Sitä ei ole mitoitettu eikä arvioitu kunnolla, koska minkäänlaista arvioita kävijämääristä ei ole. Vaarana on se, että autoja aletaan pysäköidä muutenkin kapeiden teiden varsille tai jopa pihateille.

 

3.2 Perustelut

 

2.3.2021 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa asiaa kysyessäni ilmeni. että Kuopion kaupungilla tai hankeryhmällä ei ollut minkäänlaista tietoa, laskelmaa tai arviota siitä, paljonko tien käytön oletetaan lisääntyvän eikä heillä ollut esittää mitään euromääriä, jotka kohdistetaan tiehen. Tiedossa ei myöskään ollut se, mitä toimenpiteitä tiet vaatisivat jo nyt.

 

Mustalahdentie ja Koirakaarre ovat kapeita, mutkaisia, epätasaisia ja valaisemattomia. Ne eivät kestä edes tämänhetkistä Koronan epidemian tuomaa lisääntynyttä käyttöä. Tiellä on ollut vaaratilanteita jalankulkijoille ja paljon ojaan ajoja väistötilanteissa.

 

Mustalahdentie on jo nyt ollut 5 tuntia suljettuna yhden päivän aikana ojiin ajamisten takia. Tällaisenaan tilanne on kestämätön ja aiheuttaa yleisesti vaaraa alueella asuville.

 

Esimerkiksi minun pihatietäni Mustalahdentiellä käytetään jo tällä hetkellä ns. ohitus—ja kääntöpaikkana, koska itse tie ei yksin riitä näihin toimiin.

Alueen asukkailla ja tien maksajilla on suuri huoli siitä, että he joutuvat hankkeen maksajiksi.

 

Vastine

 

Kaupunki on sitoutunut rakentamaan ulkoilureittiä palvelevan pysäköintialueen. Kuopion kaupunki on Vanuvuoren yksityistiessä osakkaana omistamiensa metsätilojen perusteella. Kuten suunnittelutarveratkaisupäätöksessä on todettu, on odotettavaa, että näkötornihankkeen myötä liikenne Vanuvuoren yksityistiellä tulee lisääntymään siinä määrin, että asia tulee ottaa huomioon myös tien kunnossapidon yksiköinnissä. Kävijämäärien tarkka arviointi etukäteen on kuitenkin käytännössä mahdotonta. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista, että kaupunki maksaa tiekunnalle sekä normaalin metsätalouskäytön mukaisen maksun, että virkistyskäytön aiheuttamasta liikenteestä seuraavan tien kuormituksen mukaisen käyttömaksun.  Lisääntyneen virkistyskäytön määrän arvioi tiekunta yhdessä Kuopion kaupungin edustajan kanssa.  Saamillaan lisätuloilla tiekunnan on mahdollista parantaa tien hoitoa tarvittavalla tavalla sekä tehdä tarvittavia toimenpiteitä tien turvallisuuden parantamiseksi.

 

Kuopion kaupunki on myös sitoutunut ylläpitämään ja parantamaan näkötornille johtavien yksityisteiden kuntoa päätöksessä esitetyllä tavalla. Yksityistien liikenneturvallisuudesta ja pysäköinnistä on säädetty yksityistielaissa ja tieliikennelaissa. Alueen katuverkoston rakentaminen tapahtuu todennäköisesti vasta useiden vuosien päästä. Vanuvuoren luonnonsuojelualueella sijaitseva ulkoilureitti on yksi alueen merkittävimpiä virkistyskäyttöalueita, mistä johtuen ei ole tarkoituksenmukaista sitoa sen kehittämistä myöhemmin tapahtuvaan infran rakentamiseen. Kaupunki katsoo, että MRL 137 §:n edellytykset täyttyvät.

 

 

4. Roskahuolto ja näköalatornin alueen huolto

 

 

4.1 Vaatimus

 

Näköalatornilla kävijöille tulee osoittaa roskikset ja niiden ylläpito tulee suunnitella paremmin kuin nyt on tehty. 2.3.2021 keskustelutilaisuudessa kävi ilmi, ettei roskiksia ole alueelle tulossa, vaikka kyseessä on luonnonsuojelualue.

2.3.2021 keskustelutilaisuudessa kävi lisäksi ilmi, että näköalatornin alueen huolto on jätetty talkootyöllä toteutettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sitä ei ole kunnolla suunniteltu ja pahimmillaan alue jää täysin hoitamatta.

 

 

4.2 Perustelut

 

Alueen asukkaiden jätehuollon kimppa-astiat sijaitsevat Mustalahdentien ja Koirakaarteen tien varsilla. Asukkailla on huoli siitä, että kävijöiden roskat päätyvät näihin astioihin ja asukkaiden maksettaviksi, mikäli kävijöiden roskahuoltoa ei ole erikseen järjestetty.

 

Vastine

 

Kuopion kaupunki on sopinut Etelä-Kuopion kylät ry:n kanssa näkötornin ja ulkoilureitin hoidosta ja ylläpidosta. Kuopion kaupunki maksaa yhdistykselle näkötornin ja ulkoilureitin ylläpidosta vuosittaista korvausta. Ylläpidon tavoitteena on näkötornin ja ulkoilureitin turvallisuuden takaaminen, rakenteiden kunnosta huolehtiminen, kulkukelpoisuudesta ja ympäristön siisteydestä huolehtiminen. Etelä-Kuopion kylät ry huolehtii ympäristön siisteydestä, reitin kulkukelpoisuudesta ja pienistä korjauksista. Kuopion kaupunki ei ole vastaavissa luontokohteissa sijoittanut ulkoilualueiden läheisyyteen roska-astioita sillä roskaamisesta ei ole vastaavissa kohteissa muodostunut ongelmaa. Roska-astioiden sijoittamisen tarpeellisuutta arvioidaan uudelleen tilanteen niin vaatiessa tai viimeistään kaupunkirakenteen muuttuessa ja rakentamisen laajentuessa Vanuvuoren alueelle asemakaavoituksen myötä. Kaupunki katsoo, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen harkita roska-astioiden sijoittamista ulkoilualueelle tai pysäköintialueen läheisyyteen.

 

 

5. Suunnittelu, luonnonsuojelualue ja myöhempi rakentaminen

 

5.1 Vaatimus

 

Näköalatornin rakentaminen ja käyttö tulee suunnitella etukäteen huolellisemmin ja laaja-alaisemmin kuin nyt on tehty. Näköalatornin ja sen alueen ylläpito ja huolto pitää suunnitella siten, että se on uskottava ja turvaa alueen luontoarvoja. Tässä suunnittelussa ja toteuttamisessa on vaarana se, että luontoa rasitetaan turhaan ja lähinnä poliittisista motiiveista lähtien.

On alueen asukkaiden, virkistysalueen käyttäjien ja luonnon etu se, että näköalatornin rakentaminen tehdään Vanun alueen tulevan muun asuntorakentamisen yhteydessä, kun alueen infrastruktuuri on jo valmiina.

 

 

Vastine

 

Näkötornin ja ulkoilureitin suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupungin, ympäristöviranomaisen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä kyläyhdistyksen välillä. Kaupunki katsoo, että hankkeessa on huomioitu alueen luontoarvot ja alueen ylläpito riittävällä tavalla, niin että MRL 137 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät.

 

 

Oikaisuvaatimusten oikeudellista arviointia ja johtopäätös

 

                                                          Kuopion kaupunki katsoo, että suunnittelutarveratkaisupäätöksen yhteydessä on edellytetty kaikki sellaiset selvitykset, jotka kaupunki on katsonut tarpeelliseksi maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisen harkinnan tekemiseen.

 

Liikenteellisten vaikutusten ei ole arvioitu olevan niin merkittäviä, että ne vaatisivat tarkempaa suunnittelua. Alueen katuverkoston rakentaminen tapahtuu todennäköisesti vasta useiden vuosien päästä. Vanuvuoren luonnonsuojelualueella sijaitseva ulkoilureitti on yksi alueen merkittävimpiä virkistyskäyttöalueita, ja näin ollen ei ole tarkoituksenmukaista sitoa sen kehittämistä myöhemmin tapahtuvaan infran rakentamiseen. Kaupunki katsoo, että hankkeeseen on tehty riittävät selvitykset infrastruktuurin ja ympäristövaikutusten osalta ja MRL 137 §:ssä säädetyt erityiset ehdot rakennusluvan myöntämiselle täyttyvät.

 

Kaupunki katsoo, että kuuleminen on suoritettu maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Kaupunki katsoo, että rakennuspaikalla ei ole varsinaisia MRL 173 §:n tarkoittamia naapureita. Johtuen hankkeen laajemmista vaikutuksista, laajempi kuuleminen on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi. Muiden MRL 173 §:n 1 momentissa tarkoitettujen asianosaisten kuulemiseksi hakemuksesta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla, verkkosivuilla sekä paikallisessa lehdessä ja varattu 14 vrk aikaa jättää muistutus hakemuksesta.

 

Näkötornin ja ulkoilureitin suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupungin, ympäristöviranomaisen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä kyläyhdistyksen välillä. Näkötornin sekä ulkoilureitin suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu sijoittuminen luonnonsuojelualueelle.  Kaupunki katsoo, että hankkeessa on huomioitu alueen luontoarvot ja alueen ylläpito riittävällä tavalla, niin että MRL 137 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät.

 

Yleiskaavapäällikön 18.2.2021 antama poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu 5 § / 2021 on kaikilta oikaisuvaatimuksissa osoitetuilta kohdiltaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen lainvastaisena näin ollen ole syytä.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimukset ja pitää yleiskaavapäällikön päätöksen voimassa.

 

 

 

 

 

Liitteet

2

579/2021 Vanuvuoren näkötorni ja luontopolku vastineen valmistelu

 

3

579/2021 Kaupunginmetsänhoitajan lausunto oikaisuvaatimukseen

 

4

579/2021 Vanuvuoren näkötornin ja ulkoilureitin rakentaminen ja ylläpidon sopimus

 

5

579/2021 Oikaisuvaatimus 17.3.2021 yleiskaavapäällikön 18.2.2021 tekemään päätökseen 5 § / 2021

 

6

579/2021 Oikaisuvaatimus 22.3.2021 yleiskaavapäällikön 18.2.2021 tekemään päätökseen 5 § / 2021

 

7

579/2021 Yleiskaavapäällikön 18.2.2021 tekemä päätös 5 § / 2021 poikkeamiseen ja suunnittelutarveratkaisuun

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tiia Piippo

puh. +358 44 718 5433

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että jäsen Vesa Linnanmäki ja valtuuston II varapuheenjohtaja Harri Auvinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa