Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 03.02.2022/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 5

Asianro 42/10.03.00.00/2022

 

 

Oikaisuvaatimus / 297-2-42-1, Itkonniemenkatu 5 / rakennuslupa 7.12.2021 § 1174: liikerakennus, polttoainejakeluasema, veneiden polttoainejakelulaituri, maalämpöjärjestelmä, aurinkokeräimet ja kokoontumistilapäätös sekä aloittamisoikeus ennen lainvoimaa

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                          Tiivistelmä

 

Rakennustarkastaja on 7.12.2021 § 1174 myöntänyt Osuuskauppa Peeässälle rakennusluvan liikerakennuksen, polttoainejakeluaseman, veneiden polttoainejakelulaiturin, maalämpöjärjestelmän ja aurinkokeräinten rakentamiseen. Päätökseen sisältyy kokoontumistilan hyväksyminen sekä rakennustöiden aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Hanke sijoittuu kiinteistölle 297-2-42-1 osoitteeseen Itkonniemenkatu 5.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 9.12.2021. Viimeinen päivä oikaisuvaatimuksen tekemiseen oli 23.12.2021.

 

Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus muutoksenhakuaikana 23.12.2021.

 

Tehtyyn oikaisuvaatimukseen on yhdytty kirjeellä 5.1.2022.

 

Sovelletut lainkohdat

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1. momentin mukaan valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

 

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;

 

2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;

 

3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;

 

4) kunnalla; sekä

 

5) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakennuslupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

                                                         

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:ssä säädetään oikaisuvaatimuksen tekemisestä seuraavasti: ”Viranhaltijan päätökseen asiassa, joka kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisen valitusoikeus.

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätökseen on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Vaatimus on viipymättä otettava asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi.”

 

Hallintolain 49 c §:n 2 momentin mukaan, jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

 

Asiassa saatu selvitys

Rakennuslupapäätökseen 7.12.2021 § 1174 on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, jossa kerrotaan MRL 192 §:n 1. momentissa säädetyt oikaisuvaatimuksen tekemiseen oikeutetut. Oikaisuvaatimusohjeissa kerrotaan myös oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen: ” Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 09.12.2021, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa edellä mainitusta päivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.”

 

Rakennuslupapäätökseen on haettu oikaisua oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 23.12.2021, joten oikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei kuitenkaan ole rakennuspaikan naapuri, joten rakennustarkastaja on 3.1.2022 pyytänyt oikaisuvaatimuksen tekijältä lisäselvitystä siitä, missä ominaisuudessa hän hakee muutoksenhakua päätökseen eli onko hänellä puheoikeutta asiassa.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut 10.1.2022 vastauksen, jossa hän kertoo muutoksenhakuoikeutensa perustuvan MRL 192.1 §:n 3. kohtaan. Hän ei esitä kuitenkaan tarkempaa selvitystä, millä tavalla päätös välittömästi vaikuttaisi hänen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Hän ilmoittaa muun ohessa olevansa kunnan asukas eli kuntalaissa määritelty kunnan jäsen.

 

Rakennusvalvontaan on 5.1.2022 saapunut kirje, jossa rakennuspaikan 297-2-42-1 naapurikiinteistön 297-2-37-5 omistaja, eli MRL 192 §:n 1. momentin 1. kohdan mukainen oikaisuvaatimuksen tekemiseen oikeutettu, ilmoittaa yhtyvänsä aiemmin tehtyyn oikaisuvaatimukseen. Kysymys ei ole kuitenkaan oikaisuvaatimuksen perustelujen täydentämisestä oikaisuvaatimusajan päättymisen jälkeen, vaan täysin uuden osapuolen liittymisestä oikaisuvaatimukseen.

 

Luvan hakija on antanut vastineen oikaisuvaatimukseen 14.1.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitys                                                Esitän Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että:

 

                                                                                      1          Oikaisuvaatimus (päiv. 23.12.2021) jätetään tutkimatta oikaisuvaatimuksen tekijän muutoksenhakuoikeuden puuttumisen vuoksi.

 

Perustelu

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin kohtien 1-5 mukaista muutoksenhakuoikeutta rakennuslupapäätökseen, jonka vuoksi oikaisuvaatimusta ei voida käsitellä ja se tulee jättää tutkimatta.

 

Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksissä valitusoikeus on suppea. Kunnan jäsenellä ei ole valitusoikeutta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 192.1 §:n 3. kohdan valitusoikeus edellyttää, että päätöksen oikeusvaikutukset muutoksenhakijaan ovat välittömiä. Näin ollen pyrkimys saattaa asia muutoksenhakuviranomaisen käsiteltäväksi esimerkiksi valvonnallisista syistä tai yleisen intressin toteuttamiseksi ei riitä valitusoikeuden perustaksi. Valitusoikeutta ei perusta myöskään pelkästään väite, että päätöksellä on haitallisia tai kielteisiä vaikutuksia, sillä päätöksen oikeusvaikutusten on kohdistuttava riittävän konkreettisesti oikeudellisesti määriteltyyn asemaan. MRL 192.1 §:n 3. kohdan valitusoikeus on oikeuskäytännössä katsottu olevan muun muassa luvan hakijalla ja tietyissä tapauksissa asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajille tai vuokralaisilla rakennustoimenpiteitä koskevissa asioissa, jos puhevalta voidaan perustaa tosialliseen, olennaiseen ja välittömään haittaan.

 

                                                                                      2          Oikaisuvaatimus (päiv. 5.1.2022) jätetään tutkimatta myöhässä tehtynä.

 

Perustelu

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1. momentin 1. kohdan mukainen oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen rakennuslupapäätöksestä, mutta hän on toimittanut ilmoituksen yhtyä tehtyyn oikaisuvaatimukseen myöhässä. Naapurikiinteistön omistajan olisi tullut hakea päätökseen oikaisua oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty säädetyssä määräajassa, jonka vuoksi oikaisuvaatimusta ei voida käsitellä ja se tulee jättää tutkimatta.

 

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että kun oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, oikaisuvaatimusta ei ryhdytä sisällöllisesti käsittelemään, jolloin tässä tilanteessa ei ole syytä lausua muista oikaisuvaatimuksessa esitetyistä valitusperusteista.

 

Liitteet

2

42/2022 Oikaisuvaatimus ja vastaus lisäselvitykseen (Ei julkaista internetissä)

 

3

42/2022 Kirje / Ilmoitus oikaisuvaatimukseen yhtymisestä (Ei julkaista internetissä)

 

4

42/2022 Vastine oikaisuvaatimukseen (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

42/2022 Rakennuslupapäätös 17.12.2021 § 1174 lupatunnus 21-1194-R

 

*

42/2022 Pääpiirustus Asemapiirustus

 

*

42/2022 Pääpiirustus Julkisivut

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa