Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

31 §

2.3.2022

 

§ 77

Asianro 7693/10.02.03/2020

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Siikaniemi, Bellanranta

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 2.3.2022 31 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa Bellanrannan kehittäminen niin, että sinne voidaan toteuttaa uusi hotellirakennus, ranta-alueen täyttö ja rantasviittien rakentaminen sekä muut vapaa-ajantoiminnot kuten erilaiset pelikentät ja oleskelualueet. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu kaksi muistutusta. Ehdotusta ei ole muutettu niiden takia. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvien sitovien tonttijakojen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                    Suunnittelualue sijaitsee Haapaniemen kaupunginosassa, Siikaniemen eteläosassa. Alue rajautuu Siikaranta-kadun ja vesialueen väliselle alueelle, nk. Bellanrantaan.

 

Käsittelyvaiheet              Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi 15.12.2021. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 29.12.2021–28.1.2022. Nähtävänäolosta on tiedotettu Viikkosavon kuulutuksen lisäksi valmisteluvaiheessa mielipiteensä esittäneitä. Ehdotusaineistosta saatiin kaksi muistutus.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saadut muistutukset vastineineen ovat esityslistan liitteenä (liite 12).

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotusta ei ole muutettu muistutusten takia. Muistutukset kohdistuivat alueen liikennejärjestelyihin. Alueen liikennelaskenta on tarkoitus uusia kevään 2022 aikana. Koko Siikaniemen alueen katu- ja muita liikennejärjestelyjä tarkastellaan uudelleen myöhemmin laadittavan laajemman kaavatyön yhteydessä, jolloin varataan tarvittavat aluevaraukset Siikaranta-kadulle (lisäkaista ajoneuvoille, väylä jalankululle ja polkupyöräilylle), Saaristokadulle ja korttelialueille sekä Varikkokadun ja Siikaranta-kadun mahdollisesti tarvittavalle yhdyskadulle; samalla ratkaistaan myös Saaristokadun risteyksen toteutusmuoto ja aluevaraukset (liikennevalot/liikenneympyrä) sekä alueen pysäköintijärjestelyt.

 

 

Vaikutusten arviointi        Hanke muuttaa olevaa tilannetta lähi- ja kaukomaisemassa ja mahdollistaa korkeaa rakentamista (VIII-kerroksinen hotelli). Hanke lisää virkistys- ja vapaa-ajanpalveluja sekä harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäiselle väestölle ja parantaa samalla alueen viihtyisyyttä. Palvelu- ja matkailutoiminnan lisääntyminen ja monipuolistuminen vahvistaa alueen ja koko kaupungin imagoa ja vetovoimaisuutta, lisää työpaikkoja sekä tuo hyötyjä koko kaupungille. Hanke toteuttaa kaupungin yritysstrategiaa.

 

Hanke lisää jonkin verran liikennettä, mutta ei edellytä tällä hetkellä muutoksia olevaan liikenneverkkoon eikä aiheuta muutoksia ilmastopoliittisiin vaikutuksiin. Olennaisin lapsiin kohdistuva vaikutus on liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen (erilaiset palloilumahdollisuudet).

 

 

Esitys                          Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovien tonttijakojen hyväksymiskäsittelyä jatketaan.

 

Kiinteistöjen omistajien kanssa tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

Liitteet

 

7693/2020 Ehdotusvaiheen muistutukset vastineineen, liite 12

 

Viiteaineisto

 

7693/2020 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

7693/2020 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

 

7693/2020 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset, liite 2

 

 

7693/2020 Havaintoaineisto, liite 3

 

 

7693/2020 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

 

7693/2020 Siikaniemen alue- ja kohdeinventoinnit, liite 5

 

 

7693/2020 PIMA-yhteenveto, liite 6

 

 

7693/2020 Bellanrannan sedimenttitutkimus, liite 6.1

 

 

7693/2020 Liikenneselvitys, liite 7

 

 

7693/2020 Siikaniemen liikennejärjestelyt, Bellanranta, liite 7.2

 

 

7693/2020 Siikaniemen liikennetarkastelut, liite 7.1

 

 

7693/2020 Valmisteluvaihe, Bellanranta ideasuunnitelmat, liite 8

 

 

7693/2020 Valmisteluvaihe, Siikaniemen alustava yleissuunnitelma, liite 9

 

 

7693/2020 Valmisteluvaihe, kaavarunko VE1, liite 10.1

 

 

7693/2020 Valmisteluvaihe, kaavarunko VE2, liite 10.2

 

 

7693/2020 Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen, liite 11

 

 

7693/2020 Sitova tonttijakokartta

 

 

                                   Valmistelija                                  

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Eero Wetzell poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 


 

 

Viiteaineisto

3

7693/2020 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

4

7693/2020 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

5

7693/2020 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset, liite 2

 

6

7693/2020 Havaintoaineisto, liite 3

 

7

7693/2020 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

8

7693/2020 Siikaniemen alue- ja kohdeinventoinnit, liite 5

 

9

7693/2020 PIMA-yhteenveto, liite 6

 

10

7693/2020 Bellanrannan sedimenttitutkimus, liite 6.1

 

11

7693/2020 Liikenneselvitys, liite 7

 

12

7693/2020 Siikaniemen liikennejärjestelyt, Bellanranta, liite 7.2

 

13

7693/2020 Siikaniemen liikennetarkastelut, liite 7.1

 

14

7693/2020 Valmisteluvaihe, Bellanranta ideasuunnitelmat, liite 8

 

15

7693/2020 Valmisteluvaihe, Siikaniemen alustava yleissuunnitelma, liite 9

 

16

7693/2020 Valmisteluvaihe, kaavarunko VE1, liite 10.1

 

17

7693/2020 Valmisteluvaihe, kaavarunko VE2, liite 10.2

 

18

7693/2020 Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen, liite 11

 

19

7693/2020 Sitova tonttijakokartta

 

20

7693/2020 Ehdotusvaiheen muistutukset vastineineen, liite 12

 

                                                          Viiteaineisto jaetaan sähköisesti.                    

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen ylimääräisenä asiana 28.3.2022 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvät sitovat tonttijaot hyväksyttäviksi.

 

 

Päätös                                              Kaavoitusinsinööri Anne Turkia oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa