Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.03.2020/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 69

Asianro 8393/10.02.03/2016

 

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Itä-Suomen logistiikka-alue ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali, Matkus

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa maakuntakaavan mukaisen logistiikka-alueen ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin sekä yritysalueen toteutuminen hyvien liikenneyhteyksien varaan. Asemakaavalla varmistetaan lisäksi moottoritien läntisen rinnakkaisväylän ja Hepomäkeen suuntautuvan pääväylän sijainti ja toimivuus. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                       Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahden, Pitkälahden ja Kiviharjun kaupunginosissa. Pääosa kaava-alueesta sijaitsee Matkuksen kaupallisen keskittymän ja Pitkälahden teollisuusalueen välisellä alueella, noin 10 kilometriä keskustasta lounaaseen. Aluerajaus on supistunut valmisteluvaiheen rajauksesta.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille Kuopion kaupungin aloitteesta 25.4.2012. Asemakaavan muutostyö sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen. Kaavatyön vireilletulosta on ilmoitettu 9.5.2012.

 

Kaavoitustilanne                             Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 alue on osoitettu logistiikkakeskuksen alueeksi merkinnällä (LM/TP1) eli tavaraliikenteen terminaalialue/työpaikka-alue.

 

Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa pääosa suunnittelualueesta on merkitty ympäristöhäiriöttömän teollisuuden alueeksi (TY) sekä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Lisäksi alueella on luonnonsuojelualuetta (SL-1), virkistysaluetta (V), rautatieliikenteen aluetta (LR) ja maa- ja metsätalousaluetta (MU). Hepomäen osayleiskaavassa alue on merkitty pääosin suojaviheralueeksi (EV) ja rautatieliikenteen alueeksi (LR). Lisäksi alueella on luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäkäsi alueita (luo-1).

 

Alue on suurimmalta osin asemakaavoittamatonta aluetta, mutta pohjoisosalla on asemakaavoitettu alue, jossa alue merkitty lähivirkistysalueeksi (VL).

 

Nykyinen tilanne                            Kaava-alueen merkittävin rakennuskokonaisuus on alueen halkaiseva Savon rata siihen liittyvine rakennelmineen. Alue kytkeytyy liikenteellisesti Etelä-Kuopion liikenneverkkoon. Suunnittelualueen keskiosilla kasvillisuus on pääsääntöisesti yksipuolista ja ne ovat puustoltaan nuorta taimikkoa tai nuorta harvennushakkuualuetta, mutta alueen rantavyöhykkeet ovat maisemallisesti tärkeitä ja luontoarvoltaan monimuotoisia mm. Matkusjärven lehdon Natura-alueen osalla.

 

Maanomistus                                  Suunnittelualueen keskeisimmät osat omistaa Kuopion kaupunki. Metsähallituksen omistuksessa on suunnittelualueella osia Matkusjärvenlehdon suojelualueesta. Lisäksi suunnittelualueella on yksityisiä maa-alueita Matkusjärven eteläpuolella sekä Matkuksen puistossa Kylmämäen teollisuusalueen rajalla.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa korttelit 45 ja 47 on kaavoitettu teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-11), jossa tonttia ei saa käyttää ulkovarastointiin eikä sille saa sijoittaa laitosta, joka tärinän, melun, pölyn, savun taikka muun saastevaikutuksen vuoksi aiheuttaa pysyvää rasitusta ympäristölleen. Korttelialueella saa harjoittaa myös pienteollisuuteen verrattavaa huolto- ja korjaamotoimintaa. Kortteleiden rakennusoikeus on n. 57 539 k-m2 (e= 0.35).

 

Kortteli 46 on kaavoitettu logistiikka-alueen huolto- ja oheistoimintojen korttelialueeksi, jonne saa rakentaa huoltoasematilojen lisäksi teollisuus-, varasto-, liike-, toimisto- ja majoitustiloja sekä muita niihin verrattavia tiloja (LTA-2). Korttelin rakennusoikeus on n. 7 389 k-m2 (e= 0.40).

 

Kortteli 48 on kaavoitettu tavaraliikenneterminaalin korttelialueeksi (LTA). Korttelin rakennusoikeus on n. 18 135 k-m2 (e= 0.16).

 

TK-11 ja LTA- 2 kortteleiden autopaikkanormi on liike-, toimisto- ja niihin verrattavan rakentamisen osalta 1 ap/60 Km2 ja teollisuus- ja varastorakentamisen osalta 1 ap/100 TKm2 sekä LTA korttelissa teollisuus- ja varastorakentamisen osalta 1 ap/200 TKm2.

 

Käsittelyvaiheet                              Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 25.5.2012. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 14.5.–12.6.2012. Aineistosta on jätetty nähtävänäoloaikana yksi mielipide ja yksi lausunto. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 16.5.2012 ja valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu 12.6.2012.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 9.4.2014. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 14.4.–13.5.2014. Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus. Nähtävänäoloaikana jätettiin kolme lausuntoa ja kolme mielipidettä.

 

Valmisteluvaiheen jälkeen on pidetty useita kokouksia eri viranomaisten kanssa. Ympäristöministeriön 10.1.2017 antaman lausunnon pohjalta käynnistettiin alueella luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura –arviointi. Lisäksi kaavahankkeen rinnalla on haettu Pohjois-Savon ELY -keskukselta lupaa poiketa luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituilla poikkeusperusteilla luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin mukaisesta heikentämis- ja hävittämiskiellosta, joka koskee luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

 

Ehdotusaineisto on laadittu päivitettyjen selvitysten, saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen sekä Natura –arvioinnin pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                          Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen             Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kaavaehdotus on Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Kaavaehdotus toteuttaa myös EU-tason ilmastopolitiikkaa, jossa ollaan siirtymässä vähähiilisimpiin logistiikkakuljetuksiin, mikä tarkoittaa käytännössä maatiekuljetusten siirtämistä muun muassa raiteille. Lisäksi kaavaehdotus toteuttaa joukkoliikennekaupungin periaatetta, toteuttamalla työpaikkoja hyvien julkisten yhteyksien varaan. Kaavamuutoksen mukainen yritysalue täydentää Kuopion eteläistä kaupunkirakennetta Matkuksen ja Kylmämäen yritysalueiden välissä ja on liikenteellisesti saavutettavissa erittäin hyvin lähes kaikilla liikennemuodoilla: junalla, ajoneuvoilla ja joukkoliikenteellä sekä kevyellä liikenteellä.

 

Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset ja kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa, monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin yritystonttitarjontaa Etelä-Kuopion keskeisellä yritysaluevyöhykkeellä ja hyvien liikenneyhteyksien varressa.

 

 

Esitys                                             Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Jos Pohjois-Savon ELY -keskukselta saadaan Natura -arvioinnista myönteinen lausunto ja lupa liito-oravapoikkeamiseen ja mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

 

Liitteet

1

8393/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

2

8393/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

3

8393/2016 Kaavaselostuksen liitteet 1.1-1.2 ja 4 (seurantalomake ja poistokartta)

 

4

8393/2016 Kaavaselostuksen liitteet 3.1 (korttelisuunnitelma)

 

5

8393/2016 Kaavaselostuksen liitteet 3.2-3.3 (liikenneverkot)

 

6

8393/2016 Kaavaselostuksen liitteet 5-12 (selvityksiä)

 

7

8393/2016 Vireilletulovaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

 

8

8393V2016 Valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jouni Pekonen

puh. +358 44 718 5419

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa