Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 98

Asianro 1941/10.03.01.02/2020

 

 

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkirakennelautakunnan päätökseen 11.3.2020 / §70, Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 1, Valosali

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

GRK Infra Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 11.3.2020 § 70; Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 1, Valosali. Yhtiö on lisäksi valittanut tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen ja pyytänyt siinä tehdyn hankintapäätöksen kumoamista.

 

GRK Infra Oy vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessa, että hankintayksikkö poistaa Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätöksen virheellisenä 11.3.2020 § 70 ja arvioi GRK Infra Oy:n soveltuvuuden uudelleen. 

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan hankintayksikön päätös on virheellinen. Esityslistan liitteenä olevassa GRK Infra Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessa on esitetty perusteita vaatimuksen tueksi.

 

GRK Infra Oy on osallistunut Savilahden alueen infran rakentamisen 1. vaiheen (Valosali) rakennusurakkaa koskevaan tarjouskilpailuun. 

Tarjouskilpailu on ratkaistu Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä 11.3.2020 § 70. Hankintayksikkö on valinnut tarjouskilpailun voittajaksi Destia Oy:n ja sulkenut GRK Infra Oy:n tarjouskilpailusta puuttuvan kelpoisuuden vuoksi.

 

Julkisista hankinnoista annetun lain (jäljempänä ”hankintalaki”) 132 §:n 1 momentissa säädetään hankintaoikaisusta seuraavaa:

 

Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

 

Hankintalain 133 §:n 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

 

GRK Infra Oy on saanut hankintapäätöksen tiedoksi 12.3.2020 ja hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa.

 

Hankintayksikkö on oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla hankintapäätöksellään sulkenut GRK Infra Oy:n tarjouskilpailusta puuttuvan kelpoisuuden vuoksi.

 

Hankintayksikkö on perustellut GRK Infra Oy:n poissuljentaa sillä, että GRK Infra Oy yhdessä Pöyry Oy:n kanssa on allianssinimellä SAWON SYKE toiminut hankintayksikön allianssikumppanina Savilahden alueen keskeisen infran suunnitellussa ja toteutuksessa. Hankintayksikkö on päätöksessään katsonut, että kun GRK Infra Oy on osallistunut Savilahden alueen infran suunnitteluun kehitysvaiheen aikana ja GRK Infra Oy on ollut avainasemassa ohjaamassa suunnittelutyötä niin rakennussuunnittelun kuin työn toteutukseenkin liittyvän suunnittelun osalta, joihin puheena olevan urakan kilpailutusaineisto pääosin perustuu, GRK Infra Oy:llä on ollut tarjousvaiheessa kilpailuetua tuovaa lisätietoa, joka syrjii muita tarjoajia ja asettaa heidät eri arvoiseen asemaan tarjouskilpailussa GRK Infra Oy:n nähden. Edelleen hankinnan toteuttaminen käytännössä Allianssi-yhteistyön aikana tehtyihin tietoihin, selvityksiin ja suunnitelmiin perustuen tarkoittaa käytännössä sitä, että GRK Infra Oy on tosiasiassa osallistunut ko. hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun. Edellä lausuttuun perustuen hankintapäätöksessä on todettu, että kyse on hankintalain 81 §:n 7–8 kohtien vastaisesta tilanteesta ja GRK Infra Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailun ulkopuolelle.

 

Tehdyn hankintapäätöksen perusteisiin ja sen oikeellisuuteen sekä lainmukaisuuteen on otettu perusteellisemmin kantaa liitteenä olevassa Markkinaoikeudelle jätetyssä vastineessa. Vastine on toimitettu markkinaoikeudelle ko. valitusasian käsittelyyn liittyen. Myös GRK Infra Oy:n valitus markkinaoikeudelle on esityksen liitteenä.

 

Hankintamenettely ei ole ollut GRK Infra Oy:n esittämin tavoin virheellinen tai lainvastainen eikä asiassa ole perusteita muuttaa tehtyä hankintapäätöstä ko. hankintaoikaisuvaatimuksen perusteella.  Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan GRK Infra Oy:n tarjouskilpailusta. Tämän vuoksi tehty hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana ja tehty hankintapäätös tulee pysyttää voimassa.

 

 

Esitys                                                Hankintaoikaisuvaatimus hylätään ja aikaisempi kaupunkirakennelautakunnan päätös 11.3.2020 / §70 pidetään voimassa.

 

 

Liitteet

19

1941/2020 Hankintaoikaisuvaatimus 26.3.2020

 

20

1941/2020 Hankintaoikaisuvaatimus LIITE 1 GRK Infra Oy_n laatima vertailu allianssivaiheen suunnitelmien ja tarjouskilpailun vaatimusten välillä

 

21

1941/2020 Vastinepyyntö

 

22

1941/2020 Valitus markkinaoikeudelle 26.3.2020 (vastinepyynnön liite)

 

23

1941/2020 Vastine Markkinaoikeudelle _ Savilahden alueen infran rakentaminen, _Valosali.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa