Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.02.2018/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 46

Asianro 6124/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto valmistelusta / asemakaavan muutos / Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Asemakaavan muutostyön käynnistymisen taustalla on kaupunginhallituksen 7.9.2015 tekemä päätös sijoittaa Kuopion taidelukio Lumit uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön sekä kaupunginhallituksen 26.10.2015 tekemä päätös liittää Kuopion taidelukio Lumitin osaksi Kuopionlahden alueen kehittämistä. 

 

Asemakaavatyö sisältyy osaksi laajempaa Kuopionlahden kaupunkikehittämishanketta, joka käynnistyi kaupunginhallituksen päätöksellä 1.2.2016. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti käynnistää Kuopionlahden alueen kehittämiseksi Kuopionlahden yleisen ja kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän”. Lisäksi kyseisessä kokouksessa päätettiin Kuopion kaupungin ja hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtiön välisestä alueen kehittämistä koskevasta sopimuksesta.

 

Kuopionlahden kaupunkikehittämishankkeeseen liittyvän asemakaavan muutoksen tarkoituksena on määritellä Kuopionlahdelta torille ulottuvan alueen kaupunkikuvalliset tavoitteet ja lähtökohta sekä toiminnallinen ajatus sekä löytää tarkempi toteuttamismalli Musiikkikeskuksen ympäristöön sijoittuville Kuopion taidelukio Lumitille ja hotelli- ja kongressikeskukselle sekä yleisille katu-, aukio-, puisto- ja ranta-alueille.

 

Kaavatyön rinnalla toteutetun arkkitehtuurikilpailun toisen vaiheen valmiit kilpailutyöt olivat asemakaavan valmisteluaineistona julkisesti nähtävänä 24.4.–22.6.2017.

 

Kaavatyötä on jatkettu arkkitehtuurikilpailun voittajatyön sekä valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen pohjalta. Kuopion kaupunki tilasi kilpailun voittaneelta työryhmältä kaavatyön tueksi Kuopionlahden alueen jatkosuunnittelusta kuusi erilaista ja kilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuvaa vaihtoehtotarkastelua.

 

Kilpailun jälkeisen jatkotyöskentelyn yhteydessä esille tulleiden muutosten sekä laadittujen vaihtoehtotarkastelujen vuoksi on asemakaavan muutos tarpeen asettaa uudelleen nähtäville valmisteluaineistona.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kilpailun sekä kaavan vireillä- ja valmisteluaikana on tehty laajaa osalistamista muun muassa erilaisten kyselyiden ja yleisötilaisuuksien muodossa.

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan merkittävä. Se muodostaa Musiikkikeskuksen ympäristöön kansainvälisen tason opiskelu- ja tapahtumakeskuksen sekä uusia työpaikkoja, joko suoraan alueelle tai sen kerrannaisvaikutuksena laajemmin Kuopion seudulle.

 

Hanke on ilmastopoliittisesti positiivinen, toteuttaen ilmastopoliittisen ohjelman keskeisiä tavoitteita. Kestävän rakentamisen suunnittelua hankkeessa ohjaavat muun muassa Green School periaatteet, joiden mukaan alue tukeutuu voimakkaasti joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen monipuoliseen hyödyntämiseen.

 

Hanke on kaupunkikuvallisesti erittäin haasteellinen. Siihen vastataan siten, että ruutukaavakeskustan merkittävintä sisääntulovyöhykettä kehitetään arkkitehtuurikilpailulla ja laadukkaalla suunnittelutyöllä. Tällä menettelyllä varmistetaan muun muassa arkkitehtonisesti laadukkaan sekä kaupunkikuvaan sopivan ratkaisumallin löytyminen.

 

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia keskustan asuntotuotantoon ja se nivoutuu myös osaksi Kuopion kansallista kaupunkipuistokokonaisuutta, ollen ympäristövaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Jatkotoimenpiteet                    Kilpailun voittaneen työhön pohjautuvia ja kehiteltyjä valmisteluvaiheen vaihtoehtoja sekä päivitettyä valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 20.3.2017.

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

2

6124/2018 kaavaselostusluonnos (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

3

6124/2018 kaavaselostuksen liitteet 2.2-2.4 ja 4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

4

6124/2018 suunnitteluvaihtoehtoraportti liitteineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

6124/2018 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.5 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

6124/2018 kaavaselostuksen liitteet 5.6 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

6124/2018 kaavaselostuksen liitteet 6-8 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Viiteaineisto

1

6124/2018 vaihtoehto A1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

2

6124/2018 vaihtoehto B1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

3

6124/2018 vaihtoehto B2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

4

6124/2018 vaihtoehto C1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

6124/2018 vaihtoehto C2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

6124/2018 vaihtoehto C3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

6124/2018 suunnitteluvaihtoehtoraportin liitteet 1–4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

6124/2018 suunnitteluvaihtoehtoraportin liite 5 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Pekonen

puh. +358 44 718 5419

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa